• image description Eng
  • image description Eng
  • image description Eng

บุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ

เจ้าหน้าที่

image description
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
image description
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
image description
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
image description
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
image description
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
image description
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
image description
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
image description
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
image description
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
image description
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
image description
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
image description
เจ้าหน้าที่ครัวอาชีวะ
image description
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
image description
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
image description
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
image description
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
image description
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
image description
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
image description
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
image description
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
image description
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
image description
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
image description
เจ้าหน้าที่งานการค้า
image description
เจ้าหน้าที่งานอาชีวะศึกษาและระบบทวิภาคี
image description
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นักการภารโรง

พนักงานขับรถยนต์

image description
พนักงานขับรถยนต์
image description
พนักงานขับรถยนต์
image description
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

image description
พนักงานรักษาความปลอดภัย
image description
พนักงานรักษาความปลอดภัย
image description
พนักงานรักษาความปลอดภัย