ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการขาย-การตลาด

สาขาวิชาการเลขานุการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก