ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  17 กันยายน 2557 เตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ สถานที่ ในการสอบสิ้นสุดหลักสูตรร่วมกับ บ. เอสแอนด์พี ซินดิเคทจำกัด (มหาชน)
  18 กันยายน 2557 สอบสิ้นสุดหลักสูตรร่วมกับ บ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  23 กันยายน 2557 นิเทศ นร. ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
  30 กันยายน 2557 ปฐมนิเทศฝึกงาน กับบริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

อ่านรายละเอียด

แผนการฝึกอาชีพ

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
ธุรกิจค้าปลีก

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจค้าปลีก1 ธุรกิจค้าปลีก2
ธุรกิจค้าปลีก3 ธุรกิจค้าปลีก4 ธุรกิจค้าปลีก5


สื่อการสอน

การจัดชุดสุกี้ pdf  ppsx

งานวิจัย

เรื่อง ประสิทธิภาพในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ปีการศึกษา 2556 pdf

ภาพกิจกรรม

 • การจัดการธุรกิจค้าปลีกปฐมนิเทศ-บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

  วันที่ 7 ตุลาคม 2557

 • ปวส.1 การตลาด.ปฐมนิเทศ บริษัท เบทาโกร จำกัด

  วันที่ 14 ตุลาคม 2557

 • การจัดการทั่วไปปฐมนิเทศ ณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด

  วันที่ 30 กันยายน 2557

  • ธุรกิจอาหารรับวุฒิบัตร S&P

   วันที่ 22 กันยายน 2557

  • ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน

   วันที่ 10 ตุลาคม

  • จัดทำหลักสูตรร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด

   แนวทางในการจัดทำหลักสูตรทวิภาคี วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

 • การทำสัญญาฝึกอาชีพ

 • การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 • เกียรติบัตร 5 ดาว

 • นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 • ประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • ประเมิน 5 ดาว

 • รับโล่ห์ 5 ดาว

 • ลงนามความร่วมมือ

 • จัดทำหลักสูตรร่วมกับ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด

 • ทำสัญญาฝึกอาชีพร่วมกับ
  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

 • ลงนามความร่วมมือร่วมกับโรงแรมแอมบาสซาเดอร์

 • ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

 • สอบครึ่งหลักสูตร