เข้าเว็บไซต์

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัส QR-Code เข้ากลุ่มเรียนภาษาจีนออนไลน์ https://info.tangce.cn/ รหัสเข้าใช้งานโปรแกรม Tang App เข้าเรียนภาษาจีนออนไลน์ https://info.tangce.cn/ ประกาศ การฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศขอเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศขอความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานทะเบียน

ประกาศงานทะเบียน

บัตรลงทะเบียนเรียนปกติ1-63 ระดับชั้น ปวช.2 บัตรลงทะเบียนเรียนปกติ1-63 ระดับชั้น ปวช.3 บัตรลงทะเบียนเรียนปกติ1-63 ระดับชั้น ปวส.2 ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ปวช.2,ปวช.3,ปวส.2 กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.2,ปวช.3,ปวส.2 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ปวส. ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) ประกาศเลื่อนการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา รอบ(2) ประกาศแจ้งเลื่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์การวัดผล ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศเลื่อนงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขา รับใบรบ.และใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียน ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียน ปวช.ปวส.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานวัดผล

ประกาศงานวัดผล

กำหนดการประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานบุคลากร

ประกาศงานบุคลากร

มอบหมายหน้าที่การอยู่เวร มี.ค.2563 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวร เม.ย.2563 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานกิจกรรม

ประกาศงานกิจกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการซ่อมกิจกรรม 2-2562 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีไร้สายแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีไร้สายแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (e-bidding) Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022