รายงานการประเมินตนเอง SAR 2556

ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2555

ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2554

ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2553

ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2552

ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง SAR 2551

ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับแผนกวิชา

ดาวน์โหลด

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ปีการศึกษา 2555

ดาวน์โหลด

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ปีการศึกษา 2554

ดาวน์โหลด

แบบบันทึก การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน 2553

ดาวน์โหลด

สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สาม

ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 7 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2553

ดาวน์โหลด

คู่มือพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

ดาวน์โหลด