เข้าเว็บไซต์

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศขอความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานทะเบียน

ประกาศงานทะเบียน

ประกาศเลื่อนงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขา รับใบรบ.และใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียน ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการลงทะเบียน ปวช.ปวส.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานวัดผล

ประกาศงานวัดผล

กำหนดการประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานบุคลากร

ประกาศงานบุคลากร

มอบหมายหน้าที่การอยู่เวร มี.ค.2563 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวร เม.ย.2563 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศงานกิจกรรม

ประกาศงานกิจกรรม

Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ

ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ ครั้งที่ 2 Back

Suphanburi Vocational College 2020 โทร.0-3551-1355 Fax.0-3552-4022